Terug naar home

1. Voorwoord

Algemene Voorwaarden van Eye Entertainment V.O.F. gevestigd te Groningen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer 01144024.

2. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden (“AV”) wordt verstaan onder: Eye Entertainment V.O.F. (“Eye Entertainment”): de in deze AV bedoelde leverancier, dan wel een aan haar gelieerde onderneming;

2. Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verkopen en verhuren van websites, huisstijlen en audio-video oplossingen.

3. Producten: alle producten die op grond van een Overeenkomst of offerte worden geleverd, geconstrueerd of voorbereid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot websites, huisstijlen en audio-video oplossingen.

4. Klant/Partner: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Eye Entertainment onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst, dan wel aan wie Eye Entertainment Diensten ter beschikking stelt.

5. Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Eye Entertainment en Klant/Partner, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.

6. Opdracht: iedere opdracht van Klant/Partner aan Eye Entertainment.

7. Eye CMS is een content managementsysteem met meerdere opties en mogelijkheden voor het beheren, onderhouden en aanpassen van Diensten zoals, maar niet beperkt tot, websites.

3. Toepasselijkheid

1. Deze AV is van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Eye Entertainment ter zake Diensten en/of Producten aan of voor Klant/Partner ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

2. Afwijkingen op deze AV zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, na wederzijdse bevestiging, zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de Overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

3. De administratie van Eye Entertainment geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Klant/Partner verstrekte opdrachten.

4. Indien de AV eenmaal van toepassing is, is zij ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten, en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen.

5. Indien deze AV te zijner tijd wordt aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.

6. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Klant/Partner wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7. Indien enige bepaling van deze AV nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze AV volledig van kracht blijven en zullen Eye Entertainment en Klant/Partner in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.

8. Klant/Partner geeft Eye Entertainment bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij of andere derde. De bedingen in deze AV aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Eye Entertainment worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Eye Entertainment in de relatie met Klant/Partner worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze AV doen tegenover Klant/Partner. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 Burgerlijk Wetboek (“BW”) uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Eye Entertainment. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Eye Entertainment en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

4. Offertes

1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiéle Klant/Partner tot het doen van een aanbod. Zij binden Eye Entertainment derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan Eye Entertainment gegeven order wordt door Eye Entertainment aanvaard onder voorbehoud van beschikbaarheid van producten en diensten bij Eye Entertainment of haar leveranciers.

2. Van de door Eye Entertainment gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben.

3. Dit alles blijft, evenals door Eye Entertainment in dit verband gemaakte (elektronische of digitale) gereedschappen, Eye Entertainment haar eigendom, moet op verzoek van Eye Entertainment aan Eye Entertainment worden teruggegeven en mag zonder Eye Entertainment’s uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behoudt Eye Entertainment zich alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

5. Totstandkoming overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Eye Entertainment een Opdracht schriftelijk of langs elektronische weg aanvaardt, of wanneer door Eye Entertainment uitvoering aan een Opdracht wordt gegeven.

2. Indien Klant/Partner langs elektronische weg Diensten afneemt, komt de Overeenkomst tot stand hetzij op het moment dat Klant/Partner de AV door middel van bevestiging ervan heeft aanvaard, hetzij de Diensten in gebruik neemt.

3. Tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders is vastgelegd, is de looptijd van de overeenkomst 1 (één) jaar, waarbij de looptijd een aanvang neemt op de dag dat de opdrachtgever via Eye Entertainment op Eye CMS is aangesloten. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Opzegging geschiedt door Eye Entertainment en Klant/partner met in achtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden. Wanneer een overeenkomst voor onbepaalde tijd van toepassing is, kan het abonnement telkens met een opzegtermijn van 1 (één) maand (i.p.v. 3 (drie) maanden) worden opgezegd.

4. Tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders is vastgelegd, is de looptijd van de overeenkomst 1 (één) jaar, waarbij de looptijd een aanvang neemt op de dag dat de opdrachtgever via Eye Entertainment op Eye CMS is aangesloten. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Opzegging geschiedt door Eye Entertainment en Klant/partner met in achtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden. Wanneer een overeenkomst voor onbepaalde tijd van toepassing is, kan het abonnement telkens met een opzegtermijn van 1 (één) maand (i.p.v. 3 (drie) maanden) worden opgezegd.

5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Eye Entertainment, of namens Eye Entertainment gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Eye Entertainment alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door Eye Entertainment tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

6. Producten en Diensten

1. Eye Entertainment stelt aan de Klant/Partner de functionaliteit(en) van Producten en/of Diensten ter beschikking, een en ander zoals beschreven in de ter hand gestelde productinformatie. De toekenning van de benodigde functionaliteit(en) is eerst bindend, nadat de overeenkomst definitief tot stand is gekomen.

2. De Diensten van Eye Entertainment bestaan uit verkoop en verhuur van websites, huisstijlen, audio-video, communicatiediensten evenals reclamemogelijkheden en branding die bij overeenkomst gezamenlijk dan wel separaat kunnen worden aangeboden.

3. De reclame mogelijkheden zouden onder meer kunnen bestaan uit een of meerdere advertentie(s) en/of vermelding(en) in verschillende media.

4. Eye Entertainment behoudt zich het recht voor de Producten en/of Diensten om technische en/of bedrijfseconomische redenen te wijzigen, waarbij Eye Entertainment de betreffende Klant/Partner tenminste 1 (één) maand van tevoren schriftelijk of telefonisch op de hoogte stelt.

5. Eye Entertainment behoudt te allen tijde het intellectuele eigendom op haar (geleverde) Producten en/of Diensten.

6. Eye Entertainment behoudt te allen tijde het recht om haar naam en beeldmerk te vermelden op haar (geleverde) Producten en/of Diensten.

7. De Klant/Partner heeft geen recht op vergoeding van schade, welke direct of indirect veroorzaakt is door de wijziging van de Producten en/of Diensten.

8. Eye Entertainment behoudt zich het recht voor de Producten en/of Diensten tijdelijk te beperken of op te schorten indien daartoe genoodzaakt door (capaciteit) problemen in het netwerk of de server en/of een faciliteit van de server- of netwerkaanbieder.

9. De Contractant is verplicht bij diefstal, verlies of het anderszins verloren gaan van de hem in het kader van de Producten en/of Diensten ter beschikking gestelde gegevens en/of informatie, dit onverwijld (per fax of telefoon) te melden aan Eye Entertainment, onder vermelding van naam, relevante gegevens (daaronder begrepen eventueel verstrekte inloggegevens) en indien noodzakelijk, met overlegging van een legitimatiebewijs. Indien aan deze AV is voldaan, zal Eye Entertainment de genoemde Producten en/of Diensten onverwijld na binnenkomst van de melding blokkeren. De Contractant is dan slechts verplicht te betalen voor het gebruik van de Diensten tot het moment van melding.

10. Voor het blokkeren van de Producten en/of Diensten en een eventuele deblokkering kan Eye Entertainment administratiekosten in rekening brengen.

7. CMS

1. Aan de Klant/Partner wordt door Eye Entertainment een licentie verleend voor het gebruik van het CMS.

2. De licentie mag door Klant/Partner niet aan derden worden verleend, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld.

3. Het CMS, waaronder de code, scripts en grafische elementen, blijft altijd eigendom van Eye Entertainment.

4. Opzegging geschiedt schriftelijk door Eye Entertainment en Klant/partner met in achtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

5. Eye Entertainment is gerechtigd om zonder mededeling wijzigingen aan te brengen in het CMS, deze wijziging(en) geven geen ontbindingsmogelijkheid aan Klant/Partner.

6. Eye Entertainment is niet verantwoordelijk voor (indirecte) schade veroorzaakt door het CMS of wijzigingen in of aan het CMS.

8. Prijzen en tarieven 

1. De tarieven van Eye Entertainment, bij Overeenkomst vastgelegd, zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

2. Bij eventueel wegvallen van een of meer van de Producten en/of Diensten zal Klant/Partner nog steeds zijn gebonden aan de overige onderdelen van de Overeenkomst.

3. ye Entertainment zal bij wegvallen van een of meer van de Producten en/of Diensten, de tarieven, wanneer dit nodig blijkt te zijn, naar evenredigheid verlagen. De opbouw van de abonnements- en onderhoudskosten moeten dan wellicht op verzoek van Klant/Partner inzichtelijk worden gemaakt.

4. Eye Entertainment behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de Klant/Partner in rekening te brengen. Voorts heeft Eye Entertainment het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de Klant/Partner, echter slechts indien Eye Entertainment zich binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de Klant/Partner van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van Eye Entertainment bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

5. Eye Entertainment behoudt het recht gedurende de looptijd van de overeenkomst tariefswijzigingen door te voeren (indexering). Wanneer Eye Entertainment van dit recht gebruik maakt heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per datum van de invoering van de tariefswijziging zonder inachtneming van de opzegtermijn.

9. Betaling

1. Klant/Partner zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, via automatische incasso of (elektronische) overboeking aan Eye Entertainment voldoen. Bij gebreke van specifieke condities zal Klant/Partner binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum het aangaande bedrag aan Eye Entertainment voldoen.

2. Alle aan Klant/Partner in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Klant/Partner is niet bevoegd tot verrekening, evenmin om enige betalingsverplichting jegens Eye Entertainment op te schorten.

3. Indien Klant/Partner de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant/Partner, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met één procent.

4. Indien Klant/Partner na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de Klant/Partner naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Eye Entertainment, waaronder de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, kosten verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins, alles met een minimum van 15 (vijftien) procent van het totale bedrag met een minimum van € 50,- (vijftig) alles exclusief BTW.

5. Indien op enig moment bij Eye Entertainment twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Klant/Partner, heeft Eye Entertainment het recht om, alvorens (verder) te presteren, van Klant/Partner te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Klant/Partner een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Eye Entertainment, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Klant/Partner heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Eye Entertainment.

6. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de Klant/Partner, zelfs al zou Klant/Partner volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor Eye Entertainment nadelige wijze.

7. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

8. Eye Entertainment kan haar vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar haar keuze.

10. Afleverings- en leveringstermijnen 

1. De door Eye Entertainment opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Eye Entertainment voor de uitvoering van de order nodig heeft in Eye Entertainment haar bezit zijn. De door Eye Entertainment opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst.

2. Bij niet tijdige levering dient Eye Entertainment derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

4. Verzoekt een Klant/Partner om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Eye Entertainment de hieraan verbonden kosten aan de Klant/Partner in rekening brengen.

5. Indien Eye Entertainment voor de uitvoering van een overeenkomst gegevens of hulpmiddelen nodig heeft die door Klant/Partner moeten worden verstrekt, kan de leveringstermijn niet eerder ingaan dan op de vijfde werkdag nadat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Eye Entertainment.

6. De Klant/Partner is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Eye Entertainment gerechtigd op – zulks te harer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:265 jo. 6:83 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter Eye Entertainment van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

7. Indien de Klant/Partner niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Eye Entertainment gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

8. Wanneer de Klant/Partner niet (volledig) voldoet aan zijn betalingsverplichting, wordt verondersteld dat de Producten en/of Diensten zijn geleverd en worden zolang opgeslagen op risico en kosten van de Klant/Partner bij Eye Entertainment.

9. Eye Entertainment heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

10. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Eye Entertainment het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

11. Aansprakelijkheid

1. Eye Entertainment aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding alleen voor zover dit uit dit artikel blijkt.

2. Aansprakelijkheid van Eye Entertainment wegens toerekenbaar tekort komen in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant/Partner Eye Entertainment onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming en Eye Entertainment ook na die termijn toerekenbaar de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

3. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zoals beschreven in artikel 10.4, zodat Eye Entertainment in staat is adequaat te reageren.

4. Bij toerekenbaar tekortschieten van Eye Entertainment in de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst is Eye Entertainment slechts gehouden tot vergoeding van de schade tot een bedrag gelijk aan de som van de betalingsverplichting van de opdrachtgever aan Eye Entertainment over de periode dat Eye Entertainment toerekenbaar is tekortgeschoten.

5. Technische oorzaken van tekortkomingen zoals computerstoringen, uitval van of storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, overbelasting en dergelijke zullen nimmer aan Eye Entertainment kunnen worden toegerekend.

6. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door Eye Entertainment geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de Klant/Partner jegens Eye Entertainment (garantie-) aanspraken doen gelden. Eye Entertainment haar aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

7. Eye Entertainment is ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

8. Indien de Klant/Partner zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting van Eye Entertainment.

9. De Klant/Partner is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de Klant/Partner. Eye Entertainment is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de Klant/Partner onder derden op te slaan.

10. De Klant/Partner is gehouden Eye Entertainment te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Eye Entertainment mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de Klant/Partner komen.

12. Ontbinding

1. Naast de in het Burgerlijk Wetboek gegeven gronden voor ontbinding, heeft Eye Entertainment het recht tot 14 dagen na dagtekening van de overeenkomst en tot het moment van terbeschikkingstelling van de Product(en) en/of Dienst(en) van Eye Entertainment aan de opdrachtgever, de overeenkomst te doen ontbinden. Eye Entertainment zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

2. Eye Entertainment is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer blijkt dat de opdrachtgever een andere hoedanigheid heeft, anders gecertificeerd is of een andere kwaliteit service of dienstverlening biedt, dan Eye Entertainment bij het sluiten van deze overeenkomst heeft mogen begrijpen. Wijzigingen betreffende deze aspecten gedurende de looptijd van deze overeenkomst geven Eye Entertainment eveneens het recht de overeenkomst te ontbinden, of de inhoud van de overeenkomst aan te passen, wanneer de aard van deze wijziging ontbinding of aanpassing van de overeenkomst rechtvaardigt.

3. Eye Entertainment kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Klant/Partner – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien Klant/Partner in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van Klant/Partner wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Eye Entertainment zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

4. Klant/Partner heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien Eye Entertainment, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn.

5. Indien Eye Entertainment aansprakelijk is jegens Klant/Partner en/of tot nakoming gehouden, is Eye Entertainment, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Eye Entertainment tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Eye Entertainment zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

6. Klant/Partner is niet gerechtigd de door Eye Entertainment ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten te exploiteren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden. Handelen in strijd hiermee levert een ontbindingsgrond op.

7. Bedragen die Eye Entertainment heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13. Wijzigen van algemene voorwaarden

1. De Algemene Voorwaarden kunnen door Eye Entertainment worden gewijzigd. Behoudens het gestelde in het derde lid gelden de wijzigingen ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.

2. De wijzigingen treden in werking 1 (één) maand na de mededeling of op een latere datum die in deze mededeling is vermeld.

3. Indien de Contractant in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan hij de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe AV van kracht worden.

4. De opzegging dient voor de datum dat de gewijzigde AV van kracht worden, door Eye Entertainment schriftelijk te zijn ontvangen.

14. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Alle afleveringen door Eye Entertainment aan Klant/Partner geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder.

2. Alle het aan Klant/Partner geleverde blijft eigendom van Eye Entertainment, totdat Klant/Partner voldaan heeft: alle tegenprestaties voor de krachtens overeenkomst verrichte en nog te verrichten (af)leveringen, alsmede alle schadevergoeding (rente en kosten daaronder begrepen) wegens niet nakoming van dergelijke overeenkomsten tot het leveren. De in dit lid bedoelde geleverde goederen mogen door Klant/Partner niet worden vervreemd, verpand of op enig andere wijze door Klant/Partner worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eye Entertainment.

3. Indien tengevolge van be- of verwerking door de Klant/Partner, Eye Entertainment haar eigendomsrecht rustend op de door Eye Entertainment geleverde zaken verloren is gegaan, is de Klant/Partner verplicht onverwijld ten behoeve van Eye Entertainment een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.

4. Eye Entertainment is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de Klant/Partner (of derden) bevinden, maar tot de eigendommen van Eye Entertainment toebehoren, onder Eye Entertainment te nemen, zodra Eye Entertainment in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de Klant/Partner niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Eye Entertainment voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt Eye Entertainment ook het recht de Klant/Partner na het onder Eye Entertainment nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

5. De Klant/Partner is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op Eye Entertainment haar verzoek deze verzekering aan te tonen.

15. Overmacht

1. Ingeval van overmacht heeft Klant/Partner geen recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten Eye Entertainment haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Eye Entertainment kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden (bijvoorbeeld buitenaardse invasies) van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen bij Eye Entertainment, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

2. Indien Eye Entertainment door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant/Partner kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

3. Indien de overmachttoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst zoals overeengekomen schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

16. Rechterlijke competentie en toepasselijk recht

1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze AV zullen, voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Assen, met dien verstande dat Eye Entertainment het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Klant/Partner aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Eye Entertainment en opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

17. Nadere verplichtingen/bepalingen

1. Eye Entertainment staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de Producten en/of Diensten en goederen door Klant/Partner, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken.

2. De opdrachtgever is gehouden alle relevante feiten ten aanzien van wijzigingen in de bedrijfsvoering, dienstverlening of producten binnen 14 (veertien) dagen schriftelijk te doen weten aan Eye Entertainment.

3. Eye Entertainment is gerechtigd informatie van de opdrachtgever te verstrekken aan derden tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk een voorbehoud heeft gemaakt.

4. De opdrachtgever is gehouden de levering van diensten of producten aan via Eye Entertainment verkregen prospecten zo te verrichten dat daarmee is voldaan aan de kwaliteitseisen die er redelijkerwijze aan gesteld mogen worden. Bij afwijking daarvan is Eye Entertainment gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, krachtens art. 6:265 BW.

18. Licentievoorwaarden

1. Eye Entertainment blijft te allen tijde licentiehouder van de royalty free muziek die is verwerkt (gesynchroniseerd) in al haar producties.

2. U mag de muziek niet hergebruiken (synchroniseren) in andere producties, doorverkopen of doorgeven aan derden.

3. Inhoudelijke licentievoorwaarden betreft het gebruik van producties van Eye Entertainment met royalty free muziek zijn hier te vinden.

4. Eye Entertainment blijft te allen tijde licentiehouder van de royalty free sound effect(s) die is/zijn verwerkt (gesynchroniseerd) in al haar producties.

5. U mag de sound effect(s) niet hergebruiken (synchroniseren) in andere producties, doorverkopen of doorgeven aan derden.

Neem contact op

Neem contact op

 

Eye Entertainment

Ons doel? Verbinden!

Iedereen staat in potentie in contact met elkaar. Maar vinden de juiste mensen elkaar?
We zorgen dat jouw bedrijf, merk, product of dienst op een mooie manier opvalt bij je doelgroep.

Maak een afspraak

 

Eye Entertainment

Ons doel? Verbinden!

Iedereen staat in potentie in contact met elkaar. Maar vinden de juiste mensen elkaar?
We zorgen dat jouw bedrijf, merk, product of dienst op een mooie manier opvalt bij je doelgroep.

Maak een afspraak

Terug